Jesteś tutaj:

Komunikat Rektora


[English below] 

[PL]

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze bezpieczeństwo całej Wspólnoty Akademickiej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, w obecnej sytuacji epidemicznej, informujemy, że proces edukacyjny w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będzie się odbywał w systemie hybrydowym.

Dla Studentów studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych:

- wszystkie wykłady będą realizowane w formie zdalnej,

- pozostałe zajęcia będą odbywały się w systemie hybrydowym (stacjonarnie oraz zdalnie).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Studentów studiów anglojęzycznych, których przyjazd do Polski może być utrudniony lub uniemożliwiony, Uczelnia zapewni  zajęcia w formie zdalnej. Pozwoli ona zarówno na rozpoczęcie jak i kontynuowanie studiowania w Wyższej Szkole Gospodarki.

Uczelnia jest w pełni przygotowana do realizacji zajęć w przyjętym systemie.

W przypadku zmian w ograniczeniach, które mogą zostać ogłoszone przez odpowiednie organy Państwa, nastąpią korekty co do sposobu realizacji zadań edukacyjnych i administracyjnych Uczelni.

[ENG]

Dear Students,

Bearing in mind the safety of the entire Academic Community of the University of Economy in Bydgoszcz, in the current epidemic situation, we would like to inform you that the educational process in the winter semester of the 2020/2021 academic year will take place in a hybrid system. For students of 1st and 2nd cycle studies, uniform master's studies and postgraduate students: - all lectures will be conducted remotely, - other classes will be held in a hybrid system (stationary and remote). To meet the expectations of English-speaking students, whose arrival to Poland may be difficult or impossible, the University will provide remote classes. It will allow you to start and continue your studies at the University of Economy. The university is fully prepared to carry out classes in the adopted system. In the event of changes in the restrictions that may be announced by the relevant state authorities, there will be corrections as to the manner of implementing the educational and administrative tasks of the University.