Jesteś tutaj:

Odpowiedzi na pytania


Oto 12 najczęściej powtarzających się pytań:


1. Ile jest poprawek danego przedmiotu?

Zgodnie z par. 18 ust. 2 Każdemu Studentowi przysługują nie więcej niż dwie możliwości przystąpienia do egzaminów zaplanowane w sesjach zaliczeniowych (po jednej w sesji podstawowej i poprawkowej) lub w uzasadnionych przypadkach poza nimi.
Jeżeli w powyższym terminie nie uda się Studentowi zaliczyć przedmiotu, to w ramach rocznej sesji zaliczeniowej Student ma prawo do min. 2 poprawek (par. 18 ust. 5)

2. Czy nauczanie zdalne będzie do końca trwania studiów?

W przypadku formuły ONTE, która jest uzupełnieniem do kształcenia - tak, będzie ona używana przez cały tok studiów.

W przypadku zajęć hybrydowych - będzie to zależne od regulacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zgodnie z rozporządzeniem Rektora: w semestrze zimowym wykłady będę w formie zdalnej a pozostałe w systemie hybrydowym, stacjonarnie oraz zdalnie).

3. Czy wysokość świadczeń dla Studenta jest stała?

Wysokość świadczeń stypendialnych jest uzależniona od dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kwota ustalana jest rokrocznie przez Ministerstwo. 

4. Ile może być maksymalnie organizacji studenckich?

Organizacji Studenckich i Grup Aktywności Studenckich może być na uczelni nieskończenie wiele – zachęcamy więc do tworzenia własnych grup tematycznych i ich rejestracji. Grupy mogą być nawet dwu lub trzy osobowe.

5. Ile osób może prowadzić Facebook i Instagram Samorządu Studenckiego WSG?

Spośród osób posiadających dostęp do stron, wybieramy moderatorów odpowiedzialnych za publikowanie treści na naszych portalach społecznościowych. Każda osoba może odpowiadać za inną część prowadzenia social mediów (np. redakcja tekstów, tworzenie grafik, ostateczne publikowanie itp.) Zapraszamy do kontaktu (samorzad@byd.pl) i dołączenia do naszego Zespołu ds. PR i marketingu :)

6. Czy można wykupić dostęp do wjazdu na teren uczelni w celu zaparkowania samochodu?

Zgodnie z otrzymanymi informacjami tuż po szkoleniu, przez wzgląd na modernizację kampusu z przykrością informujemy, że nie ma możliwości wykupienia wjazdu samochodem na teren uczelni. Rozumiejąc potrzebę dojazdu na uczelnię samochodem, sugerujemy pozostawiać pojazdy w strefach nieobjętych obowiązkiem uiszczania opłaty, tj. przy ul. Kącik / ul. A. Grottgera.

7. Jak uzyskać materiały z zajęć na których nie można uczestniczyć? 

W przypadku braku obecności na zajęciach, proponujemy kontakt do Wykładowcy lub utworzenie grupowego maila / grupy na Facebook'u na początku roku w celu ułatwienia kontaktu z osobami na roku.

8. Czy na studiach zaocznych można wyjechać na Erasmus+ i na którym roku?

Tak, na studiach zaocznych można wyjechać na studia oraz na praktyki w ramach Programu Erasmus+. Wyjechać na studia można na drugim roku licencjatu albo pierwszym roku magisterki, natomiast na praktyki można już wyjechać na pierwszym roku.

9. Jakie są wymagania na Erasmus+ ? 

Wszystkie informacje dotyczące Programu oraz rekrutacji można znaleźć na TUTAJ.

10. Czy wiadomo, jak realizowany będzie program Erasmus+, biorąc pod uwagę obecne ograniczenia dt. wyjazdów zagranicznych?

W tej chwili są realizowane wyjazdy studentów na studia oraz na praktyki w ramach Programu. Jeżeli Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz sytuacja w kraju pozwoli, będziemy w następnym roku realizować mobilności normalnie.


11. Czy istnieje możliwość pobierania przeze mnie stypendium w przypadku, gdy studiowałem/am wcześniej, lecz nie ukończyłem/am tamtych studiów i nie pobierałem/am wówczas żadnego ze stypendiów?

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Zdaniem Ministerstwa, oznacza to łączny okres (nieprzekraczający 6 lat kalendarzowych, tj. 72 miesięcy), w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane. Tym samym dla biegu tego okresu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu powinno być kontynuowane, a nie rozpoczynać się od nowa. Podobnie w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach, natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami wyłącza się.

Do 6-cio letniego okresu przysługiwania świadczeń wlicza się także okresy studiowania sprzed wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. sprzed 1 października 2018 r.).

12. Jakich opłat może dokonywać student w recepcji? 

Student w Recepcji (budynek K) może zapłacić za korzystanie z usług Centrum Fitness i Dietetyki REWITAL (m.in.: dietetyk, fitness, siłownia, trening personalny, odnowa biologiczna, sala gimnastyczna) - zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Istnieje możliwość płatności kartą.

_____

Odpowiedzi są aktualne na 07 października 2020 roku - jeżeli przeglądasz ten post później, zweryfikuj czy podane wyżej informacje są aktualne lub skontaktuj się z nami ! :)

Jeżeli Twoje pytanie nie pojawiło się wśród najczęściej zadawanych, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie lub do kontaktu mailowego: samorzad@byd.pl

Do zobaczenia na Kampusie! :)